C# 按不同的字节编码,通过字节数去截取字符串

  /// <summary> /// 按不同的字节编码,通过字节数去截取字符串 /// 数据库UTF-8 1个数字、字母、英文符号算1个长度 1个中文、中文符号算3个长度 /// </summary> /// <param name=”origStr”>需截取的字符串</param> /// <param name=”bytesLength” … 继续阅读